Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r. - da Silva przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/06)1

(Urzędnicy - Powołanie na stanowisko - Stanowisko dyrektora opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. - Zmiana regulaminu pracowniczego - Art. 2 i art. 5 ust. 5 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Zaklasyfikowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Zasada, zgodnie z którą każdy urzędnik ma ekspektatywę rozwoju kariery)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joao da Silva (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europesjkich (przedstawiciele: J. Currall, H. Kraemer i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną : Rada Unii Europejskiej (Przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Sulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 maja 2005 r. powołującej skarżącego na stanowisko dyrektora w części, w której ustala ona jego zaszeregowanie w grupie A*14 zamiast A2 określonej w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym w 2003 r. oraz przywrócenie skarżącego do grupy A*15 (ex A2), a także odtworzenie ścieżki jego kariery ze skutkiem wstecznym.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 maja 2005 r. w części, w której dokonuje ona zaszeregowania J. da Silvy na stanowisku dyrektora do grupy A*14, stopień 2.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa koszty J. da Silvy, a także własne koszty.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006 str. 31.