Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 juni 2007 - Bianchi / Europese Stichting voor opleiding (ETF)

(Zaak F-38/06)1

(Ambtenaren - Tijdelijke functionarissen - Overeenkomst voor bepaalde tijd - Geen verlenging - Ongeschiktheid voor ambt - Motiveringsplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Irène Bianchi (Turijn, Italië) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (vertegenwoordigers: M. Dunbar, bijgestaan door G. Vandersanden, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de directrice van de Europese Stichting voor opleiding om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 143 van 17.6.2006, blz. 37.