Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 czerwca 2007 r. - Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF)

(Sprawa F-38/06)1

(Służba publiczna - Pracownik tymczasowy - Umowa na czas określony - Nieprzedłużenie - Nienależyte wykonywanie obowiązków - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Irène Bianchi (Turyn, Włochy) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (przedstawiciel: M. Dunbar oraz G. Vandersanden, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora Europejskiej Fundacji Kształcenia o nieprzedłużeniu umowy pracownika tymczasowego ze skarżącą oraz wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 143 z 17.6.2006, str. 37