Language of document :

Talan väckt den 16 maj 2007 - Wolfgang A. Mandt mot Europaparlamentet

(Mål F-45/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Tyskland) (ombud: advokaten B. Kolb)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 8 februari 2007 att minska sökandens efterlevandepension med 50 procent,

förplikta svaranden att, retroaktivt från och med den 1 april 2006 och fortlöpande varje månad betala ytterligare 50 procent i efterlevandepension efter hans avlidna hustru Gisela Neumann.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentet minskade den efterlevandepension som sökanden erhåller i sin egenskap av änkeman efter Gisela Neumann med 50 procent, med hänvisning till att den inte erkänner den lagakraftvunna belgiska skilsmässodom genom vilken hans avlidna hustru skiljde sig från sin första äkta man år 1995.

Talan riktar sig mot beslutet att inte erkänna denna dom och mot rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003. Sökanden anför att han är den enda efterlevande maken, eftersom äktenskapet mellan honom och den avlidna är rättsligt giltigt (artikel 18 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna).

____________