Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 19 юни 2007 г. - Davis и др. / Съвет

(Дело F-54/06)1

("Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Корекционни коефициенти - Пенсиониране след влизането в сила на Правилника за персонала в редакцията му, приложима от 1 май 2004 г. - Прилагане на корекционни коефициенти, изчислени на основата на средния жизнен стандарт в страната на пребиваване на пенсионерите - Преходен режим - Премахване на корекционните коефициенти за пенсионните права, придобити след влизането в сила на Правилника за персонала в редакцията му, приложима от 1 май 2004 г.")

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Davis (Bolton, Обединено кралство) и тримата други [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats]

Ответник: Съвет на Европейските общности [представители: M. Arpio Santacruz и I. Sulce]

Предмет

Отмяна на решенията на Съвета относно определяне на пенсионните права на ищците, тъй като частта от пенсионните им права, придобита след 30 април 2004 г. не е умножена с корекционен коефициент и корекционният коефициент, приложен към частта от пенсионните им права, придобита преди 30 април 2004 г., е различен от този, с който се умножава заплатата на активно заетите длъжностни лица в Обединеното кралство и Дания

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна поема собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 154, 1.7.2006 г., стр. 28.