Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 19. jūnija spriedums - Davis u.c./Padome

(lieta F-54/06)1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Korekcijas koeficienti - Pensionēšanās pēc Civildienesta noteikumu redakcijas, kas ir piemērojama no 2004. gada 1. maija, stāšanās spēkā - Tādu korekcijas koeficientu piemērošana, kas aprēķināti ņemot vērā vidējos dzīves apstākļus pensionēto personu dzīvesvietas valstī - Pārejas noteikumi - Korekcijas koeficientu atcelšana pensijām, uz kurām tiesības ir radušās pēc Civildienesta noteikumu redakcijas, kas piemērojama no 2004. gada 1. maija, stāšanās spēkā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Davis u.c., Bolton (Apvienotā Karaliste) un trīs citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Sulce, pārstāvji)

Priekšmets

To Padomes lēmumu par pensijām atcelšana, kuros noteikts, ka pēc 2004. gada 30. aprīlim saņemamajai pensijai nepiemēro korekcijas koeficientu, un ka pirms 2004. gada 30. aprīļa saņemtajām pensijām piemērotais koeficients ir citādāks kā Apvienotajā Karalistē vai Dānijā strādājošo ierēdņu algām piemērotais.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006., 28. lpp.