Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 juni 2007 - Davis e.a. / Raad

(Zaak F-54/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Aanpassingscoëfficiënten - Pensionering na inwerkingtreding van Statuut in sinds 1 mei 2004 geldende versie - Toepassing van aanpassingscoëfficiënten berekend op basis van gemiddelde kosten van levensonderhoud in woonland van gepensioneerden - Overgangsregeling - Afschaffing van aanpassingscoëfficiënten voor pensioenrechten verkregen na inwerkingtreding van Statuut in sinds 1 mei 2004 geldende versie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Davis (Bolton, Verenigd Koninkrijk) en drie anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Sulce, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Raad houdende vaststelling van verzoekers' pensioenrechten, voor zover op het deel van hun pensioenrechten dat na 30 april 2004 is verworven geen aanpassingscoëfficiënt wordt toegepast en de aanpassingscoëfficiënt die wordt toegepast op het deel van hun pensioenrechten dat vóór 30 april 2004 is verworven verschilt van die welke op de bezoldiging van in het Verenigd Koninkrijk of in Denemarken werkzame ambtenaren wordt toegepast

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 28.