Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 czerwca 2007 r. - Davis i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-54/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Współczynnik korygujący - Przejście na emeryturę po wejściu w życie regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r - Stosowanie współczynników korygujących obliczanych w odniesieniu do przeciętnych kosztów utrzymania w państwie miejsca zamieszkania emerytowanych pracowników - Przepisy przejściowe - Zawieszenie współczynników korygujących w przypadku praw do emerytury nabytych przed wejściem w ąycie regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Davis i in. (Bolton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Sulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady w sprawie określenia praw skarżących do emerytury, zgodnie z którą część ich praw nabytych przed dniem 30 kwietnia 2004 r. nie została poddana współczynnikowi korygującemu a współczynnik korygujący zastosowany względem tej części ich praw nabytych przed dniem 30 kwietnia 2004 r. jest inny aniżeli współczynnik stosowany względem wynagrodzenia funkcjonariuszy pełniących służbę w Zjednoczonym Królestwie i Danii

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 01.07.06, s. 28