Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 juni 2007 - Davis m.fl. mot Europeiska unionens råd

(Mål F-54/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pension - Korrigeringskoefficienter - Pensionsavgångar efter det att tjänsteföreskrifterna i den version som tillämpas från den 1 maj 2004 trätt i kraft - Tillämpning av korrigeringskoefficienter beräknade med hänsyn till den genomsnittliga levnadskostaden i det land där den pensionerade är bosatt - Övergångsvillkor - Avskaffande av korrigeringskoefficienterna för de pensionsrättigheter som förvärvats efter det att tjänsteföreskrifterna i den version som tillämpas från den 1 maj 2004 trätt i kraft)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Davis m.fl. (Bolton, Förenade kungariket) och tre andra sökande (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal, avocats)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Sulce)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut som fastställt sökandenas pensionsrättigheter, då den del av nämnda rättigheter som förvärvats efter den 30 april 2004 inte beräknats med hänsyn till korrigeringskoefficient, och eftersom den korrigeringskoefficient som tillämpas på den del av deras pensionsrättigheter som förvärvats före den 30 april 2004 inte är densamma som den som används för de tjänstemän som är yrkesverksamma i Förenade kungariket eller Danmark.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 154, 01.07.2006, s. 28