Language of document :

Sag anlagt den 11. juni 2007 - Gerochristos mod Parlamentet

(Sag F-56/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Parlamentets afgørelse af 26. september 2006 om udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand på prøve i ansættelsesgruppen for fuldmægtige med indplacering i lønklasse AD6, løntrin 3, annulleres.

Parlamentets efterfølgende afgørelse om at indeholde et beløb på 994,95 EUR i sagsøgerens grundløn annulleres, og beløbet tilbagebetales snarest muligt efter annullation af ovennævnte afgørelse.

Parlamentet tilpligtes at betale 25 000 EUR i erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tab og forringede karrieremuligheder for sagsøgeren, idet der tages forbehold for en forhøjelse og/eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der bestod den generelle udvælgelsesprøve EPSO A/18/0 1, hvis meddelelse blev offentliggjort før ikrafttræden af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 2, var på tidspunktet for hans ansættelse som tjenestemand i lønklasse AD6 midlertidigt ansat i lønklasse AST8.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren for det første anført, at der foreligger en tilsidesættelse af den begrundelsespligt, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten"), for så vidt som administrationen aldrig har givet ham en forklaring på, hvorfor han blev indplaceret i lønklasse AD6, og hvorfor man besluttede at indeholde 994,95 EUR i hans grundløn.

For det andet har sagsøgeren anført, dels at der foreligger en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31, af artikel 2 og 8, i bilag XIII til vedtægten, af bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøve, og har dels nedlagt påstand om, at artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten er ulovlig.

For det tredje har sagsøgeren anført, at administrationen har tilsidesat princippet om ligebehandling og forbuddet mod forskelsbehandling, navnlig for så vidt som han stilles ringere end midlertidigt ansatte og tjenestemænd, der har opnået en højere indplacering i henhold til artikel 5, stk. 2 og 4, i bilag XIII til vedtægten eller i henhold til visse bestemmelser, der er vedtaget af Europa-Parlamentets Præsidium den 13. februar 2006.

For det fjerde har sagsøgeren anført, at der foreligger en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet og af princippet om god forvaltningsskik samt af omsorgsforpligtelsen.

Endelig har sagsøgeren anført, at administrationen har tilsidesat vedtægtens artikel 85 ved at indeholde ovennævnte beløb i hans grundløn.

____________

1 - EUT C 96 A af 21.4.2004, s. 1.

2 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.