Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūnijā - Gerochristos/Parlaments

(lieta F-56/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Gerochristos, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Parlamenta 2006. gada 26. septembra lēmumu, ar kuru pārbaudāmais prasītājs iecelts administratoru funkciju grupā ar klasifikāciju AD 6 pakāpes 3. līmenī;

atcelt vēlāk pieņemto Parlamenta lēmumu, ar kuru ieturēti EUR 994,95 no prasītāja pamatalgas, un viņam atlīdzināt šo summu pēc iespējas ātrāk tad, kad būs pieņemts lēmums atcelt šo pasākumu;

piespriest atbildētājam samaksāt par morālo un materiālo kaitējumu, kā arī prasītāja karjeras traucēšanu summu EUR 25 000 apmērā, paturot iespēju šo summu palielināt un/vai samazināt tiesvedības laikā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, tā vispārīgā konkursa EPSO A/18/041 laureāts, kura paziņojums tika publicēts pirms stājās spēkā Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 2, bija AST 8 pakāpes pagaidu darbinieks laikā, kad viņš tika pieņemts darbā kā AD 6 pakāpes ierēdnis.

Savas prasības pamatojumam prasītājs atsaucas, pirmkārt, uz pienākuma norādīt pamatojumu, ko paredz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 25. panta 2. punkts, pārkāpumu, jo administrācija viņam nevienā brīdī nav paskaidrojusi to, kādēļ viņš ir klasificēts AD 6 pakāpē, kā arī lēmumu ieturēt EUR 994,95 no pamatalgas.

Otrkārt, prasītājs uzsver Civildienesta noteikumu 31. panta, un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. un 8. panta un paziņojuma par konkursu noteikumu pārkāpumu, no vienas puses, un izvirza iebildi par Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punkta prettiesiskumu, no otras puses.

Treškārt, prasītājs apgalvo, ka administrācija nav ievērojusi vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu, cita starpā tādēļ, ka prasītājs ticis sodīts salīdzinājumā ar pagaidu darbiniekiem un ierēdņiem, kas tikuši klasificēti augstākā pakāpē saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. un 4. punktu vai ar noteiktām tiesību normām, ko Parlamenta birojs bija pieņēmis 2006. gada 13. februārī.

Ceturtkārt, prasītājs atsaucas uz tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu pārkāpumu, cita starpā tādēļ, ka paziņojums par konkursu paredzēja rezerves saraksta izveidi A7/A6 pakāpes administratoru pieņemšanai darbā.

Piektkārt, prasītājs apgalvo, ka ir pārkāpts labas pārvaldības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka ieturot iepriekš minēto summu no viņa pamatalgas, administrācija pārkāpa Civildienesta noteikumu 85. pantu.

____________

1 - OV C 96 A, 21.04.04., 1. lpp.

2 - OV L 124, 27.04.04., 1. lpp.