Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2007 r. - Gerochristos przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-56/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Gerochristos (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 26 września 2006 r. dotyczącej powołania skarżącego na urzędnika w okresie próbnym w ramach grupy funkcyjnej administratorów w grupie zaszeregowania AD 6, stopień 3;

stwierdzenie nieważności późniejszej decyzji Parlamentu dotyczącej zatrzymania kwoty 994,95 EUR z wynagrodzenia podstawowego skarżącego i zasądzenie jej zwrotu przy okazji kolejnej wypłaty wynagrodzenia po wydaniu przez Sąd wyroku stwierdzającego nieważność decyzji;

zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego kwoty 25.000 EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody materialne oraz uszczerbek dla kariery skarżącego, z zastrzeżeniem podwyższenia bądź obniżenia jej wysokości w trakcie postępowania;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący jest laureatem konkursu ogólnego EPSO A/18/041, o którym ogłoszenie zostało opublikowane przed wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich2. W chwili powołania na urzędnika w grupie zaszeregowania AD 6 był członkiem personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AST 8.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi po pierwsze naruszenie obowiązku uzasadnienia ustanowionego w art. 25 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym"), ponieważ administracja nigdy nie przedstawiła mu powodów, dla których został on zaszeregowany do grupy AD 6, ani dla których zatrzymano kwotę 994,95 EUR z jego wynagrodzenia podstawowego.

Po drugie skarżący podnosi, po pierwsze, naruszenie art. 31 regulaminu pracowniczego, art. 2 i 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego oraz postanowień ogłoszenia o konkursie, a po drugie, zarzut niezgodności z prawem w związku z art. 13 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Po trzecie skarżący podnosi, że administracja naruszyła zasady równego traktowania i niedyskryminacji, w szczególności, ponieważ skarżący uważa, że został potraktowany gorzej aniżeli inni członkowie personelu tymczasowego oraz urzędnicy, którzy zostali zaszeregowani korzystniej na podstawie art. 5 ust. 2 i 4 załącznika XIII do regulaminu, względnie innych przepisów przyjętych przez Biuro Parlamentu w dniu 13 lutego 2006 r.

Po czwarte skarżący podnosi naruszenie zasad pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań, w szczególności, ponieważ ogłoszenie o konkursie dotyczyło utworzenia rezerwowej listy administratorów należących do grupy zaszeregowania A7/A6.

Po piąte skarżący podnosi naruszenie zasad dobrego administrowania i starannego działania.

W końcu skarżący podnosi, że zatrzymując kwotę z jego wynagrodzenia podstawowego administracja naruszyła art. 85 regulaminu pracowniczego.

____________

1 - Dz.U. C 96 A z 21.4.2004, s. 1

2 - Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1