Language of document :

Acţiune introdusă la 11 iunie 2007 - Gerochristos/Parlamentul European

(Cauza F-56/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Parlamentului din 26 septembrie 2006 de numire a reclamantului ca funcţionar stagiar în grupa de funcţii de administratori, cu încadrare în gradul AD 6, treapta 3;

anularea deciziei subsecvente a Parlamentului de reţinere a sumei de 994,95 euro din salariul de bază al reclamantului și restituirea acestei sume către reclamant, în cel mai scurt termen după decizia de anulare care va fi pronunţată;

obligarea pârâtului la plata sumei de 25 000 euro, sub rezerva unei majorări și/sau diminuări în cursul procedurii, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciu moral și material și atingere adusă carierei reclamantului;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, laureat al concursului general EPSO A/18/041, al cărui anunţ fusese publicat înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor Comunităţi2, era agent temporar cu gradul AST 8 la momentul recrutării sale în calitate de funcţionar cu gradul AD 6.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă, în primul rând, încălcarea obligaţiei de motivare prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statutul"), în măsura în care administraţia nu i-ar fi furnizat niciodată explicaţii cu privire la motivele încadrării sale în gradul AD 6, precum și ale deciziei de reţinere a sumei de 994,95 euro din salariul său de bază.

În al doilea rând, pe de o parte, reclamantul invocă încălcarea articolului 31 din statut, a articolelor 2 și 8 din anexa XIII la statut și a dispoziţiilor din anunţul concursului și, pe de altă parte, ridică o excepţie de nelegalitate a articolului 13 alineatul (1) din anexa XIII la statut.

În al treilea rând, reclamantul susţine că administraţia nu ar fi respectat principiile egalităţii de tratament și nediscriminării, mai ales în măsura în care acesta ar fi prejudiciat în raport cu agenţii temporari și funcţionarii care au beneficiat de o încadrare mai avantajoasă în temeiul articolului 5 alineatele (2) și (4) din anexa XIII la statut sau al anumitor dispoziţii adoptate de Biroul Parlamentului la 13 februarie 2006.

În al patrulea rând, reclamantul invocă încălcarea principiilor securităţii juridice și încrederii legitime, mai ales în măsura în care anunţul concursului urmărea constituirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori cu gradul A7/A6.

În al cincilea rând, reclamantul invocă încălcarea principiului bunei administrări și a obligaţiei de solicitudine.

În sfârșit, reclamantul susţine că, întrucât a procedat la reţinerea din salariul său de bază a sumei menţionate mai sus, administraţia ar fi încălcat articolul 85 din statut.

____________

1 - JO C 96 A, 21.4.2004, p. 1.

2 - JO L 124, 27.4.2004, p. 1.