Language of document :

Tožba, vložena 11. junija 2007 - Gerochristos proti Parlamentu

(Zadeva F-56/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioannis Gerochristos (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

naj se za nično razglasi odločba Parlamenta z dne 26. septembra 2006 o imenovanju tožeče stranke za uradnika pripravnika v funkcionalno skupino administratorjev in o razvrstitvi v naziv AD 6, plačilni razred 3;

naj se za nično razglasi naknadna odločba Parlamenta o odtegnitvi zneska 994,95 eurov od osnovne plače tožeče stranke in naj se tožeči stranki ta znesek povrne pri prvem zapadlem plačilu po sprejeto odločitvi o razglasitvi ničnosti;

naj se toženi stranki naloži, da iz naslova odškodnine za materialno in nematerialno škodo in zadržanja kariere izplača znesek 25.000 eurov, ki se lahko med postopkom zniža ali zviša;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uspešen kandidat splošnega natečaja EPSO A/18/041, za katerega je bilo obvestilo objavljeno preden je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti2, je bila v času, ko se je zaposlila kot uradnik z nazivom AD6, zaposlena kot začasni uslužbenec z nazivom AST 8.

V utemeljitev tožbe se tožeča stranka sklicuje na, prvič, kršitev obveznosti obrazložitve, določene v členu 25(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), ker ji uprava nikoli ni posredovala obrazložitve razlogov za uvrstitev v naziv AD6 in za zadržanje zneska 994,95 eurov od osnovne plače.

Drugič, tožeča stranka po eni strani uveljavlja kršitev člena 31 Kadrovskih predpisov, členov 2 in 8 priloge XIII k Kadrovskim predpisom ter določil obvestila o natečaju, in po drugi strani vlaga ugovor nezakonitosti zoper člen 13(1) priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Tretjič, tožeča stranka trdi, da je uprava kršila načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, zlasti ker naj bi bila oškodovana glede na druge začasne uslužbence in uradnike, ki so bili upravičeni do ugodnejše razvrstitve v skladu s členom 5(2) in (4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom oziroma z določenimi določbami, ki jih je sprejelo predsedstvo Parlamenta.

Četrtič, tožeča stranka se sklicuje na kršitev načel pravne varnosti in zaupanja v pravo, zlasti ker je bilo obvestilo o natečaju namenjeno sestavi rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev z nazivom A7/A6.

Petič, tožeča stranka uveljavlja kršitev načela dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja.

Nazadnje tožeča stranka trdi, da je uprava z odtegnitvijo zgoraj navedenega zneska od njene osnovne plače kršila člen 85 Kadrovskih predpisov.

____________

1 - UL C 96 A, 21.4.2004, str. 1.

2 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.