Language of document :

Sag anlagt den 27. juli 2007 - Doktor mod Rådet

(Sag F-73/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakiet) (ved avocats S. Rodrigues, R. Albelice og Ch. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse om at afskedige sagsøgeren ved udløbet af prøvetiden, der blev truffet af Rådets ansættelsesmyndighed den 24. oktober 2006, samt af ansættelsesmyndighedens afslag af 16. maj 2007 på den af sagsøgeren indgivne klage.

Ansættelsesmyndigheden instrueres om retsvirkningerne af annullationen af de anfægtede afgørelser og særligt om muligheden for at gennemgå en prøvetid i en anden tjeneste eller forlængelse af prøvetiden ved overflyttelse til en stilling uden ansvar som kontorchef, hvorefter der skal foretages en fornyet vurdering af sagsøgerens kvalifikationer.

Rådet tilpligtes at erstatte den lidte skade såvel set ud fra et karrieremæssigt og økonomisk synspunkt (henset til det vederlag med dertil knyttede fordele, som sagsøgeren skulle have oppebåret fra den 1. november 2006 og indtil datoen for hans genindtræden i tjenesten efter annullationen af de anfægtede afgørelser) som ud fra et ikke-økonomisk synspunkt (hvilken erstatning kan anslås til 50 000 EUR).

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren påberåbt sig fire anbringender, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 34 i vedtægten for tjenestemænd for De Europæiske Fællesskaber, af omsorgsforpligtelsen og af god forvaltningsskik. Han har navnlig gjort gældende, at forløbet af hans prøvetid var unormalt og i strid med flere interne proceduremæssige regler.

Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrundelsesforpligtelsen, for så vidt som afgørelsen om afskedigelse ikke indeholder nogen forklaring, men bemærkninger, der er modstridende og mindre gunstige end dem, der er anført i hans første prøvetidsrapport.

Med sit tredje anbringende, har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen om afskedigelse er uforholdsmæssig og behæftet med et åbenbart fejlskøn, idet der ikke blev taget hensyn til resultaterne af visse personlighedstests, og idet en negativ vurdering som kontorchef kun - selv om den var begrundet - kunne have medført, at han blev overført til en stilling uden chefansvar.

Med sit fjerde anbringende har sagsøgeren anført, at der foreligger en tilsidesættelse af hans ret til kontradiktion og at ligebehandlingsprincippet, idet afgørelsen om afskedigelse blev truffet på grundlag af rapporter, der blev udarbejdet uden først at høre ham, og hvoraf den sidste er færdiggjort i strid med de relevante proceduremæssige regler.

____________