Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. jūlijā -Doktor/Padome

(lieta F-73/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Frantisek Doktor, Bratislava (Slovākija) (pārstāvji - S. Rodrigues, R. Albelice un Ch. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes iecēlējinstitūcijas 2006. gada 24. oktobra lēmumu atbrīvot prasītāju no amata pēc pārbaudes laika beigām kopā ar iecēlējinstitūcijas 2007. gada 16. maija lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas sekas izraisa apstrīdēto lēmumu atcelšana, tostarp iespēju atkārtot pārbaudes laiku citā dienestā vai turpināt pārbaudes laiku ar pārcelšanu citā amatā, nepildot nodaļas vadītāja pienākumus, pēc kura jānotiek jaunam prasītāja kvalifikācijas vērtējumam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt ciesto kaitējumu: gan profesionālo un materiālo kaitējumu (atsaucoties uz samaksu un pabalstiem, kuri prasītājam bija jāsaņem no 2006. gada 1. novembra līdz atgriešanās dienestā dienai sakarā ar apstrīdēto lēmumu atcelšanu), gan morālo kaitējumu (atsaucoties uz aptuvenu summu 50000 EUR apmērā);

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojot savu prasību, prasītājs norāda četrus pamatus, no kuriem pirmais izriet no Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 34. panta pārkāpuma, no pienākuma sniegt palīdzību un labas pārvaldības principa neievērošanas. It īpaši, viņa pārbaudes laiks ir norisinājies anormālos apstākļos, kas ir pretēji vairākiem iekšējiem procesuāliem noteikumiem.

Otrais pamats izriet no pienākuma norādīt pamatojumu neievērošanas, jo lēmumā par atbrīvošanu no amata nav sniegti paskaidrojumi un tajā parādās pretrunīgi vērtējumi, kas ir mazāk labvēlīgi nekā vērtējumi pirmajā ziņojumā par pārbaudāmo.

Trešajā pamatā prasītājs apgalvo, ka lēmums par atbrīvošanu no amata ir nesamērīgs un tajā ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, jo, pirmkārt, lēmumā nav ņemti vērā dažu personības pārbaužu rezultāti un, otrkārt, sakarā ar negatīvu vērtējumu kā nodaļas vadītājam, pat ja tas būtu pamatots, viņu varēja tikai pārcelt darbā uz amatu, kurā nav šādu pienākumu.

Ceturtajā pamatā prasītājs atsaucas uz tiesību uz aizstāvību neievērošanu un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpšanu, jo lēmums viņu atbrīvot no amata tika pieņemts, balstoties uz ziņojumiem, viņu iepriekš neuzklausot, no kuriem pēdējais ziņojums tika pabeigts, pārkāpjot piemērojamos procesuālos noteikumus.

____________