Language of document :

Žaloba podaná 27. júla 2007 - Doktor/Rada

(vec F-73/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: František Doktor (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: S. Rodrigues, R. Albelice a Ch. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o prepustení žalobcu po uplynutí skúšobnej doby, prijaté menovacím orgánom Rady 24. októbra 2006, a súčasne rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 16. mája 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobcom,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky zrušenia napadnutých rozhodnutí a najmä možnosť odpracovať druhú skúšobnú dobu na inom oddelení alebo predĺženie skúšobnej doby s prevedením na pozíciu bez zodpovednosti vedúceho odboru, po uplynutí ktorej sa vykoná nové hodnotenie spôsobilosti žalobcu,

zaviazať žalovaného na náhradu spôsobenej škody, tak z hľadiska profesijného, ako aj finančného (na základe platu a s ním spojených výhod, ktoré by žalobca určite poberal v období od 1. novembra 2006 až do dátumu jeho opätovného zaradenia v dôsledku zrušenia napadnutých rozhodnutí) a rovnako aj náhradu morálnej ujmy (orientačná čiastka 50 000 eur),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody, z ktorých prvý vyplýva z porušenia článku 34 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, z porušenia povinnosti starostlivosti a porušenia zásady správneho úradného postupu. Konkrétne jeho skúšobná doba sa riadila neštandardnými podmienkami odporujúcimi viacerým interným procesným pravidlám.

Druhý žalobný dôvod vyplýva z porušenia povinnosti odôvodnenia, keďže rozhodnutie o prepustení neobsahuje objasnenia a uvádza tvrdenia, ktoré sú protichodné a menej priaznivé ako tvrdenia obsiahnuté v prvej správe po uplynutí skúšobnej doby.

Vo svojom treťom žalobnom dôvode žalobca uvádza, že rozhodnutie o prepustení je neprimerané a je dôsledkom zjavne nesprávneho právneho posúdenia, keďže jednak nezohľadnilo výsledky niektorých osobnostných testov a jednak, že negatívne hodnotenie ako vedúceho odboru aj za predpokladu, že je dôvodné, malo mať za následok iba jeho prevedenie na inú pozíciu bez takejto zodpovednosti.

Vo štvrtom žalobnom dôvode sa žalobca odvoláva na porušenie práva na obranu a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, keďže rozhodnutie o prepustení bolo vydané na základe správ prijatých bez toho, aby bol žalobca vopred vypočutý, a keďže posledná z týchto správ bola prijatá v rozpore s platnými procesnými pravidlami.

____________