Language of document :

Иск, предявен на 29 юли 2007 г. - Brown и Volpato / Комисия

(Дело F-75/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Colin Brown (Брюксел, Белгия) и Alberto Volpato (Москва, Русия) [представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищците

да се отмени решението на Комисията на Европейските общности публикувано в Административни известия №º55 - 2006 от 17 ноември 2006 г., в частта, в която са повишени ищците в степен AD 9, стъпка 1, в процедурата за повишаване за 2006 г.,

доколкото e необходимо, да се отменят решенията на Комисията от 23 април 2007 г., в частта, в която се отхвърлят жалбите подадени от ищците,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищците, длъжностни лица в Комисията, оспорват решението за тяхното повишаване, в процедурата за повишаване за 2006 г., в степен AD9, нова степен, добавена считано от 1 май 2004 г., между степените AD8 (предишна A7) и AD10 (предишна A6). Те поддържат, че би трябвало да бъдат повишени не в степен AD9, а в степен AD10, така както е било направено в процедурата за повишаване за 2004 г. за длъжностните лица, които като ищците, към 30 април 2004 г., са имали степен A7 и е било възможно да бъдат повишени в следващата, по-висока степен A6.

Ищците излагат правни основания приличащи много на първото и на третото основание, посочени по дело F-105/061.

____________

1 - OВ C 281, 18.11.2006 г., стp. 45.