Language of document :

29. juulil 2007 esitatud hagi -Brown ja Volpato versus komisjon

(Kohtuasi F-75/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Colin Brown (Brüssel, Belgia) ja Alberto Volpato (Moskva, Venemaa) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 17. novembri 2006. aasta Haldusteatajas nr 55-2006 avaldatud Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus osas, milles hagejad edutati 2006. aasta edutamise raames palgaastme AD 9 järku 1;

vajadusel tühistada komisjoni 23.aprilli 2007. aasta otsused osas, millega jäeti rahuldamata hagejate esitatud kaebused;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, komisjoni ametnikud, vaidlustavad ametisse nimetava asutuse otsuse edutada nad 2006. aasta edutamise raames uuele palgaastmele AD 9, mis lisati alates 1. maist 2004 palgaastme AD 8 (varem palgaaste AD 7) ja palgaastme AD 10 (varem palgaaste AD 6) vahele. Nad väidavad, et ametisse nimetav asutus oleks pidanud neid edutama mitte palgaastmele AD 9, vaid palgaastmele AD 10, nii nagu seda tehti 2004. aasta edutamise käigus ametnikega, kes samuti kui hagejad, olid 30. aprillil 2004 palgaastmel AD 7 ja kes olid edutatavad kõrgemale palgaastmele AD 6.

Hagejad osutavad väidetele, mis on väga sarnased kohtuasjas F-105/061 esitatud esimesele ja kolmandale väitele.

____________

1 - EÜT C 281, 18.11.2006, lk 45.