Language of document :

Žaloba podaná 29. júla 2007 - Brown a Volpato/Komisia

(vec F-75/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Colin Brown (Brusel, Belgicko) a Alberto Volpato (Moskva, Rusko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev zverejnené v administratívnych informáciách č. 55-2006 zo 17. novembra 2006 v časti, v ktorej v rámci povyšovania za rok 2006 sú žalobcovia povýšení do platovej triedy AD9, platového stupňa 1,

ak je potrebné, zrušiť rozhodnutia Komisie z 23. apríla 2007, ktorými boli zamietnuté námietky žalobcov,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, ktorí sú úradníkmi Komisie, napádajú rozhodnutie, vydané v rámci povyšovania za rok 2006, o povýšení do platovej triedy AD9, s účinnosťou od 1. mája 2004 vloženej medzi platovú triedu AD8 (pôvodne A7) a AD10 (pôvodne A6). Žalobcovia tvrdia, že nemali byť povýšení do platovej triedy AD9, ale do triedy AD10, presne tak, ako sa to udialo v rámci povyšovania za rok 2004 v prípade úradníkov, ktorí boli rovnako ako žalobcovia zaradení 30. apríla 2004 do platovej triedy A7 a ktorí mali byť povyšovaní do vyššej platovej triedy A6.

Žalobcovia uviedli dôvody, ktoré sú dosť podobné s prvým a tretím dôvodom uvedenými vo veci F-105/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 45.