Language of document :

Иск, предявен на 17 юли 2007 г. - Birkhoff/Комисия

(Дело F-76/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Германия) (представител: K. Hösgen, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването от 18 април 2007 г., постановено по жалба на ищеца (№ R/16/07),

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, пенсиониран служител на Европейската Комисия, дължи издръжка на дъщеря си, която страда от пълна парализа на долната част на тялото, поради което се нуждае от инвалидна количка. Според ищеца, последната не може да се използва, тъй като се е счупила вследствие на износване. Ищецът е поискал да бъдат поети разноските за нова инвалидна количка, което е отхвърлено от Комисията.

Ищецът се оплаква от нарушение на правата му, като се позовава на членове 72 и 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности във връзка с приложение І, раздел ХІІ, буква Е., точка 4 от Общата уредба на здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности.

____________