Language of document :

Sag anlagt den 17. juli 2007 - Birkhoff mod Kommissionen

(Sag F-76/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ved Rechtsanwalt K. Hösgen)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse over sagsøgerens klage (nr. R/16/07) af 18. april 2007 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er pensioneret tjenestemand ved Kommissionen, har en datter, som han har forsørgerpligt overfor, og som på grund af dobbeltsidig lammelse har behov for en kørestol. Denne kørestol kan som følge af et brud, der er forårsaget af slitage, ikke længere benyttes. Sagsøgeren har anmodet Kommissionen om at godtgøre udgifterne til en ny kørestol, hvilket denne har afslået.

Sagsøgeren har under henvisning til artikel 72 und 110 i vedtægten for tjenestemænd for De Europæiske Fællesskaber sammenholdt med bilag I, Afsnit XII, bogstav F, nr. 4 i den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber anført, at hans rettigheder er blevet tilsidesat.

____________