Language of document :

17. juulil 2007 esitatud hagi - Birkhoff versus komisjon

(Kohtuasi F-76/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Hösgen)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega ametisse nimetav asutus lahendas hageja 18. aprilli 2007. aasta kaebuse (nr R/16/07);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Euroopa Komisjoni pensionil oleva ametniku, ülalpidamisõigusega tütar vajab oma jalgade halvatuse tõttu ratastooli. Hageja väitel on vana ratastool kasutamise käigus purunemise tõttu kasutamiskõlbmatu. Seetõttu esitas hageja komisjonile taotluse uue ratastooli soetamise kulude ülevõtmiseks, mida see aga ei rahuldanud.

Hageja väidab, et on rikutud tema õigusi, mis tulenevad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklitest 72 ja 110 ning ühiste rakenduseeskirjade Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste hüvitamise kohta I lisa XII jao F osa punktist 4 nende koostoimes.

____________