Language of document :

Žaloba podaná 17. júla 2007 - Birkhoff/Komisia

(vec F-76/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemecko) (v zastúpení: K. Hösgen, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o sťažnosti žalobcu (č. R/16/07) z 18. apríla 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dcéra žalobcu, úradníka Európskej komisie na dôchodku, ktorá je jeho závislou osobou, potrebuje z dôvodu ochrnutia invalidný vozík. Tento sa podľa tvrdenia žalobcu kvôli zlomeniu v dôsledku opotrebenia nedá naďalej používať. Žalobca podal žiadosť o náhradu nákladov na nový vozík, ktorú Komisia zamietla.

Žalobca tvrdí, že boli porušené jeho práva podľa článkov 72 a 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev v spojení s prílohou I časťou XII písmenom F bodom 4 spoločných právnych predpisov o nemocenskom poistení úradníkov Európskych spoločenstiev.

____________