Language of document :

Иск, предявен на 31 юли 2007 г. - Braun-Neumann/ Парламент

(Дело F-79/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Германия) (представител: P. Ames, Rechtsanwalt)

Ответник: Eвропейски парламент

Искания на ищеца

да се осъди ответника да заплати на ищеца със задна дата, считано от 1 август 2004 г., останалата половина от размера на наследствената пенсия, дължима за неговата съпруга Gisela Mandt, родена Neumann, починала на 25 юли 2004 г., на месечни вноски от 1 670,84 еуро, заедно с лихвите, изчислени съобразно лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по постоянното пределно кредитно улеснение, увеличен с 3%,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски по производството.

Правни основания и основни доводи

Европейският парламент се е ангажирал да заплати на ищеца в качеството му на вдовец на г-жа Gisela Mandt, родена Neumann, 50 % от наследствената пенсия. Ищецът е поискал да получава наследствената пенсия в пълен размер.

Искът е насочен срещу решението на Европейския парламент, с което се взема предвид втория брак на починалото лице, въпреки че решението за развод от 6 септември 1995 г. на Първоинстанционният съд в Намюр във връзка с първия брак не е било признато от Bayerisches Oberstes Landesgericht в неговото определение от 11 октомври 1999 г. Ищецът заявява, че така той е единственият "преживял съпруг", тъй като вторият брак на починалото лице с г-н Wolfgang Mandt не бил правно валиден.

____________