Language of document :

Žaloba podaná dne 31. července 2007 - Braun-Neumann v. Parlament

(Věc F-79/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Německo) (zástupce: P. Ames, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

uložit žalovanému, aby žalobci zaplatil se zpětnou účinností od 1. srpna 2004 druhou polovinu pozůstalostního důchodu po jeho dne 25. července 2004 zesnulé manželce Gisele Mandt, rozené Neumann, ve výši 1 670,84 eur měsíčně, včetně úroků z prodlení ve výši odpovídající úrokové míře pro mezní zápůjční facility Evropské centrální banky, zvýšené o 3 procentní body,

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Evropský parlament přiznal žalobci 50% nárok na pozůstalostní důchod jakožto vdovci po Gisele Mandt, rozené Neumann. Žalobce se domáhá pobírání pozůstalostního důchodu v plné výši.

Žaloba směřuje proti rozhodnutí Parlamentu zohlednit druhé manželství zesnulé, ačkoliv rozsudek o rozvodu Tribunal de premiére instance Namur (soud prvního stupně Namur) ze dne 6. září 1995 nebyl ve vztahu k prvnímu manželství v rozhodnutí Bayerisches Obersten Landesgericht (bavorský nejvyšší zemský soud) ze dne 11. října 1999 uznán. Žalobce uvádí, že je tak jediným "pozůstalým manželem", neboť druhé manželství zesnulé s Wolfgangem Mandtem nebylo platné.

____________