Language of document :

Žaloba podaná 31. júla 2007 - Braun-Neumann/Parlament

(vec F-79/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Nemecko) (v zastúpení: P. Ames, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovaného, aby zaplatil žalobcovi so spätnou účinnosťou od 1. augusta 2004 druhú polovicu pozostalostného dôchodku po jeho manželke Gisela Mandt, rod. Neumann, ktorá zomrela 25. júla 2004, vo výške 1 670,84 eur mesačne, s úrokmi z omeškania vo výške zodpovedajúcej úrokovej miere pre maximálne refinančné facility Európskej centrálnej banky, zvýšenej o 3 percentné body,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európsky parlament priznal žalobcovi 50 % nárok na pozostalostný dôchodok ako vdovcovi po Gisela Mandt, rod. Neumann. Žalobca sa domáha nároku na pozostalostný dôchodok v plnej výške.

Žaloba napáda rozhodnutie Parlamentu zohľadniť druhé manželstvo zosnulej, hoci rozsudok o rozvode Tribunal de première instance Namur (súd prvého stupňa Namur) zo 6. septembra 1995 nebol vo vzťahu k prvému manželstvu zo strany Bayerisches Oberstes Landesgericht (bavorský najvyšší krajinský súd) v jeho rozhodnutí z 11. októbra 1999 uznaný. Žalobca uvádza, že je tak jediným "pozostalým manželom", pretože druhé manželstvo zosnulej s Wolfgang Mandt nebolo platné.

____________