Language of document : ECLI:EU:F:2007:46

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 15. marca 2007(*)

„Intervencija“

V zadevi F‑106/06,

zaradi tožbe, vložene na podlagi členov 236 ES in 152 AE,

Anže Erbežnik, začasni uslužbenec Evropskega parlamenta, stanujoč v Luxembourgu (Luksemburg), ki ga zastopa P. Peče, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Evropskemu parlamentu, ki ga zastopata K. Zejdová in A. Auersperger Matić, zastopnika, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

tožena stranka,

PREDSEDNIK PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

izdaja naslednji

Sklep

1        Svet Evropske unije je v sodnem tajništvu Sodišča za uslužbence 17. novembra 2006 s telefaksom (izvirnik je bil vložen 22. novembra 2006) vložil predlog za intervencijo v zadevi F‑106/06 v podporo predlogom Evropskega parlamenta.

2        Strankam je bil vročen predlog za intervencijo v skladu s členom 116(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti, ki se na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) uporablja smiselno za Sodišče za uslužbence do začetka veljavnosti poslovnika slednjega.

3        Tožena stranka ni podala ugovora.

4        Tožeča stranka je v dopisu, prispelem v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence 5. januarja 2007, navedla, da ne nasprotuje intervenciji, in podala stališča o temelju. Izpostavila je dejstvo, da je bil Svet o tej zadevi obveščen pred njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije. V zvezi s tem vidikom je sodno tajništvo Sodišča za uslužbence z dopisom z dne 31. januarja 2007 tožečo stranko obvestilo, da je Svet v skladu s členom 24(7) Poslovnika Sodišča prve stopnje prejel prepise aktov.

5        Ker je bil ta predlog vložen v skladu s členom 115 Poslovnika Sodišča prve stopnje, je treba dovoliti intervencijo na podlagi člena 40, prvi odstavek, Statuta Sodišča, ki se na podlagi člena 7(1) Priloge I k temu statutu uporablja za postopek pred Sodiščem za uslužbence.

6        Pravice intervenienta so določene v členu 116, od (2) do (4), Poslovnika Sodišča prve stopnje.

Iz teh razlogov je

PREDSEDNIK PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

sklenil:

1)      Svetu Evropske unije se dovoli intervencija v zadevi F‑106/06, Erbežnik proti Parlamentu, v podporo predlogom Evropskega parlamenta.

2)      Sodna tajnica vroči intervenientu prepis vseh procesnih aktov.

3)      Intervenientu se naknadno določi rok za pisno predstavitev razlogov in trditev v podporo njegovim predlogom.

4)      Odločitev o stroških se pridrži.

V Luksemburgu, 15. marca 2007.

Sodna tajnica

 

       Predsednik

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel
* Jezik postopka: slovenščina.