Language of document :

Иск, предявен на 3 август 2007 г. - Economidis / Комисия

(Дело F-80/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Белгия) [представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението за преструктуриране на Генерална дирекция "Изследвания" в частта, в която с това решение се правят назначения, по-специално за заемане на длъжностите на началник-отделите F.1 "Хоризонтални аспекти и съгласуване" и F.5 "Биотехнология и здравеопазване",

да се осъди ответната страна да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

През октомври 2006 г. Комисията, при извършване на реорганизация на Генерална дирекция "Изследвания", назначава господата H и X за началници на отдели F.1 и F.5. С решение от 14 декември 2006 г., по дело Economidis/Комисия, F 122/051, Съдът на публичната служба на Европейските общности отменя решението на Комисията от 23 декември 2004 г., за назначаване на г-н. H. на длъжността началник-отдел "Биотехнология и приложна геномика", т. е. на един от отделите на същата Генерална дирекция, преди реорганизацията.

В подкрепа на иска си ищецът се позовава, първо на нарушение на член 233 EО, изразяващо се в това, че Комисията, поради реорганизацията на посочената Генерална дирекция, поддържа, че не е възможно да се изпълни решението от 14 декември 2006 г. Според ищеца, след като решението от 23 декември 2004 г. е отменено, г-н H. не може да бъде назначен отново на длъжност началник-отдел, при реорганизацията на съответната Генерална дирекция.

Освен това, ищецът изтъква, че е възможна само една от двете хипотези: или секцията "Биотехнология и приложна геномика" продължава да съществува, но с друго наименование и с отново определени задачи, или тя е напълно премахната. В първата хипотеза, ръководството би трябвало да изпълни решението от 14 декември; във втората хипотеза, ръководството би трябвало да открие процедура за заемане на длъжностите на началник-отдел засегнати от реорганизацията и така да даде възможност на ищеца да се кандидатира. Като не е провела тази процедура ответницата е нарушила членове 4, 7, 27 и 29 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и принципа на оправдани очаквания за кариера..

____________

1 - О.В. С 331, 30. 12. 2006 г., стр. 47-