Language of document :

Žaloba podaná dne 3. srpna 2007 - Economidis v. Komise

(Věc F-80/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým se reorganizuje Generální ředitelství RTD v rozsahu, ve kterém se tímto rozhodnutím obsazují zejména pracovní místa vedoucích oddělení F.1 "Horizontální aspekty a koordinace" a F.5 "Biotechnologie pro zdraví";

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise v říjnu 2006 v rámci reorganizace GŘ RTD jmenovala pány H a X vedoucími oddělení F.1 a F.5. Soud pro veřejnou službu rozsudkem ze dne 14. prosince 2006, Economidis v. Komise, F-122/051 zrušil rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004, kterým se pan H jmenuje na pracovní místo vedoucího oddělení "Biotechnologie a aplikovaná genomika", tedy oddělení téhož GŘ před reorganizací.

Žalobce na podporu své žaloby uvádí zaprvé porušení článku 233 ES v rozsahu, ve kterém Komise z důvodu reorganizace uvedeného GŘ tvrdí, že nemůže plnit povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 14. prosince 2006. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ze dne 23. prosince 2004 bylo zrušeno, nemohlo být dle žalobce panu H znovu přiděleno pracovní místo vedoucího oddělení v rámci reorganizace dotčeného GŘ.

Žalobce krom toho uplatňuje, že buď oddělení "Biotechnologie a aplikované genomiky" nadále existuje, avšak pod jiným názvem a s předefinovanými úkoly, nebo bylo opravdu zrušeno. V prvním případě by správní orgán měl plnit povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 14. prosince; ve druhém případě by správní orgán měl zahájit řízení o obsazení pracovních míst vedoucích oddělení, kterých se týkala reorganizace, a umožnit tak žalobci předložit svou kandidaturu. Tím, že žalovaná neuskutečnila toto řízení, porušila články 4, 7, 27 a 29 služebního řádu úředníků Evropských společenství a zásadu očekávání služebního postupu.

____________

1 - Úř. věst. C 331, 30.12.2006 s. 47.