Language of document :

Sag anlagt den 3. august 2007 - Economidis mod Kommissionen

(Sag F-80/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om at omorganisere Generaldirektoratet for Forskning (RTD), for så vidt som denne afgørelse bl.a. indebærer besættelse af stillinger som kontorchef for F.1. "Horisontale Aspekter og Koordination" og F.5 "Sundhedsbioteknologi".

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I oktober 2006 udnævnte Kommissionen inden for rammerne af en omorganisering af Generaldirektoratet for Forskning (RTD) H og X som chefer for enhederne F.1. og F.5. Ved dom af 14. december 2006, sag F-122/051 annullerede Retten for EU-personalesager Kommissionens afgørelse af 23. december 2004 om udnævnelse af H til stillingen som chef for enheden "Bioteknologi og Genomforskningsmetoder", dvs. en af enhederne i samme generaldirektorat før omorganiseringen.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren først gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 233 EF, idet Kommissionen som følge af den pågældende omorganisering af det nævnte generaldirektorat hævder, at det ikke er muligt at fuldbyrde dommen af 14. december 2006. Efter sagsøgerens opfattelse kunne H. ikke, idet afgørelsen af 23. december 2004 blev annulleret, overføres til en stilling som kontorchef inden for rammerne af omorganiseringen af det pågældende generaldirektorat.

Sagsøgeren gør desuden to forhold gældende: Enten eksisterer enheden "Bioteknologi og Genomforskningsmetoder" fortsat men under et andet navn og med redefinerede opgaver, eller også er den simpelthen blevet nedlagt. I det første tilfælde burde administrationen fuldbyrde dommen af 14. december, i det andet tilfælde burde administrationen have indledt proceduren med besættelse af stillinger som kontorchefer i de enheder, der er omfattet af omorganiseringen, og således tillade sagsøgeren at indgive en ansøgning. Kommissionen har ved ikke at indlede denne procedure tilsidesat artikel 4, 7, 27 og 29 i vedtægten for tjenestemænd for De Europæiske Fællesskaber og princippet om ret til en karriere.

____________

1 - EUT C 331 af 30.12.2006, s. 47.