Language of document :

3. augustil 2007 esitatud hagi - Economidis versus komisjon

(Kohtuasi F-80/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada teadusuuringute peadirektoraadi ümberkorraldamist käsitlev otsus selles osas, milles see otsus käsitleb eelkõige üksuste F.1 "Horisontaalsed aspektid ja koordineerimine" ja F.5 "Tervisealane biotehnoloogia" juhatajate ametikohtade täitmist;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon nimetas oktoobris 2006 teadusuuringute peadirektoraadi ümberkorraldamise raames üksuste F.1 ja F.5 juhatajatena ametisse H ja X. Avaliku Teenistuse Kohus tühistas 14. detsembri 2006. aasta otsusega kohtuasjas F-122/05: Economidis vs. komisjon1 komisjoni 23. detsembri 2004. aasta otsuse H. ametisse nimetamise kohta "Rakendusliku biotehnoloogia ja genoomika" üksuse, s.o enne ümberkorraldamist sama peadirektoraadi ühe üksuse juhataja ametikohale.

Oma hagi toetuseks viitab hageja esiteks sellele, et on rikutud EÜ artiklit 233 selles osas, milles komisjon väidab nimetatud peadirektoraadi ümberkorraldamise tõttu, et 14. detsembri 2006. aasta kohtuotsust ei olevat võimalik täita. Hageja arvates, kuna 23. detsembri 2004. aasta otsus tühistati, ei saa H asjaomase peadirektoraadi ümberkorraldamise käigus uuesti üksuse juhatajana ametisse nimetada.

Lisaks väidab hageja, et üks kahest, kas "Rakendusliku biotehnoloogia ja genoomika" üksus eksisteerib edasi, kuid teise nime ja ümber sõnastatud ülesannetega, või see on tõesti likvideeritud. Esimesel juhul peaks administratsioon täitma 14. detsembri kohtuotsust; teisel juhul oleks administratsioon pidanud alustama ümberkorraldatavate üksuste juhtide ametikohtade täitmise menetluse ja võimaldama nii hagejal kandideerida. Kuna kostja ei ole seda menetlust kohaldanud, siis olevat ta rikkunud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikleid 4, 7, 27 ja 29 ning õigust ametikohal edasijõudmisele.

____________

1 - ELT C 331, 300.12.2006, lk 47.