Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. augustā - Economidis/Komisija

(lieta F-80/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Economidis, Woluwé-St-Etienne (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par Pētniecības ģenerāldirektorāta (RTD ĢD) reorganizāciju tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu amatā tiek iecelti F.1 nodaļas "Horizontālie aspekti un koordinācija" un F.5 nodaļas "Veselības biotehnoloģija" vadītāji.

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2006. gada oktobrī Komisija, reorganizējot RTD ĢD, iecēla H un X par F.1 un F.5 nodaļu vadītājiem. Ar 2006. gada 14. decembra spriedumu lietā F-122/05 1 Economidis/Komisija Civildienesta tiesa atcēla Komisijas 2004. gada 23. decembra lēmumu par H iecelšanu par "Biotehnoloģijas un praktiskās genomikas" nodaļas, kas bija viena no tā paša vēl nereorganizētā ģenerāldirektorāta nodaļām, vadītāju.

Prasības pamatojumam prasītājs vispirms norāda uz EKL 233. panta pārkāpumu, jo Komisija, ņemot vērā minētā ĢD reorganizāciju, apgalvo, ka nav iespējams izpildīt 2006. gada 14. decembra spriedumu. Prasītājs uzskata, ka, tā kā 2004. gada 23. decembra lēmums tika atcelts, H nevarēja no jauna iecelt par nodaļas vadītāju, reorganizējot attiecīgo ģenerāldirektorātu.

Turklāt prasītājs norāda, ka pastāv divas iespējas: vai nu "Biotehnoloģijas un praktiskās genomikas" nodaļa tiek saglabāta arī turpmāk, tikai tai ir cits nosaukums un citi uzdevumi, vai arī tā patiešām tiek likvidēta. Pirmajā gadījumā administrācijai ir jāizpilda 14. decembra spriedums, bet otrajā gadījumā administrācijai bija jāuzsāk procedūra, lai ieceltu amatā pēc reorganizācijas izveidoto nodaļu vadītājus, un tādējādi jādod iespēja prasītājam pieteikt savu kandidatūru. Tā kā šāda procedūra netika uzsākta, atbildētāja ir pārkāpusi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 4., 7., 27. un 29. pantu un principu par tiesībām uz karjeru.

____________

1 - OV C 331, 30.12.2006., 47. lpp.