Language of document :

Beroep ingesteld op 3 augustus 2007 - Economidis / Commissie

(Zaak F-80/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ioannis Economidis (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit houdende reorganisatie van het directoraat-generaal RTD voor zover dat besluit met name de vervulling betreft van de ambten van hoofd van de eenheden F.1 "Horizontale aspecten en coördinatie" en F.5 "Biotechnologie van de gezondheid";

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

In oktober 2006 heeft de Commissie in het kader van een reorganisatie van het DG RTD H en X aangesteld als hoofd van de eenheden F.1 en F.5. Bij arrest van 14 december 2006, Economidis/Commissie, F-122/051, heeft het Gerecht voor ambtenarenzaken nietig verklaard het besluit van de Commissie van 23 december 2004 houdende aanstelling van H in het ambt van hoofd van de eenheid "Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap", dat wil zeggen één van de eenheden van hetzelfde DG vóór de reorganisatie.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker om te beginnen dat er sprake is van schending van artikel 233 EG, aangezien de Commissie stelt dat het door de reorganisatie van dat DG niet mogelijk is om uitvoering te geven aan het arrest van 14 december 2006. Daar het besluit van 23 december 2004 nietig is verklaard, kon H. in het kader van de reorganisatie van het betrokken DG niet opnieuw tewerk worden gesteld in een ambt van hoofd van een eenheid.

Volgens verzoeker is het óf het een óf het ander: ofwel de eenheid "Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap" bestaat nog steeds, maar onder een andere benaming en met opnieuw gedefinieerde taken ofwel de eenheid is wel degelijk opgeheven. In het eerste geval moet de administratie uitvoering geven aan het arrest van 14 december 2006; in het tweede geval had de administratie de procedure moeten inleiden voor de voorziening in de ambten van hoofd van de door de reorganisatie betroffen eenheden en verzoeker dus de mogelijkheid moeten geven om te solliciteren. Door geen gebruik te hebben gemaakt van deze procedure heeft verweerster de artikelen 4, 7, 27 en 29 van het Ambtenarenstatuut geschonden alsmede het beginsel van het recht op ontwikkeling van loopbaan.

____________

1 - PB C 331 van 30.12.2006, blz. 47.