Language of document :

Žaloba podaná 3. augusta 2007 - Economidis/Komisia

(vec F-80/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o reorganizácii generálneho riaditeľstva RTD v časti, v ktorej sa toto rozhodnutie týka zrušenia miest vedúcich odborov F.1 "Horizontálne aspekty a koordinácia" a F.5 "Biotechnológia pre zdravie",

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V októbri 2006 Komisia v rámci reorganizácii Generálneho riaditeľstva RTD vymenovala pánov H. a X. za vedúcich odborov F.1 a F.5. Rozsudkom zo 14. decembra 2006 vo veci Economidis/Komisia, F-122/051, Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2004 o vymenovaní pána H. na pozíciu vedúceho odboru "Biotechnológia a aplikovaná genomika", to znamená odboru toho istého generálneho riaditeľstva pred reorganizáciou.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca najprv odvoláva na porušenie článku 233 ES, keďže Komisia tvrdila, že z dôvodu reorganizácie uvedeného generálneho riaditeľstva nie je možné vykonať rozsudok zo 14. decembra 2006. Žalobca uvádza, že vzhľadom na to, že rozhodnutie z 23. decembra 2004 bolo zrušené, pán H. nemôže byť pridelený na pozíciu vedúceho odboru v rámci reorganizácii dotknutého generálneho riaditeľstva.

Žalobca okrem toho uvádza dve možnosti: buď odbor "Biotechnológia a aplikovaná genomika" je zachovaný, avšak pod iným názvom a s nanovo definovanými úlohami, alebo bol tento odbor skutočne zrušený. V prvom prípade bola administratíva povinná vykonať rozsudok zo 14. decembra, v druhom prípade bola administratíva povinná začať konanie týkajúce sa zrušenia miest vedúcich odborov, ktorých sa reorganizácia týkala, a umožniť tak žalobcovi uchádzať sa o miesto. Keďže žalovaná tento postup neuplatnila, porušila články 4, 7, 27 a 29 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a zásadu služobného postupu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 331, 30.12.2006, s. 47.