Language of document :

Иск, предявен на 6 август 2007 г. - Dittert / Комисия

(Дело F-82/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Daniel Dittert (Люксембург, Люксембург) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Комисията на Европейските общности за повишаване на ищеца на степен AD 9, а не на степен AD 10 по силата на процедура за повишаване за 2006 г., потвърдено с решение на същата институция от 23 април 2007 г. за отхвърляне на жалба № R/132/07 на ищеца;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът е длъжностно лице от Комисията, което считано от 1 април 2002 г. е повишено на предишна степен А 7 и на 30 април 2004 г. може да бъде повишено на степен А 6. На 1 май 2004 г. Органът по назначаването замества степента А 7 в служебното досие на ищеца с нова степен А*8, посочвайки като причина за промяната "реформа във връзка с кариерата от 1 май 2004 г". Впоследствие степента А*8 е преименувана на AD 8, считано от 1 май 2006 г.

Ищецът изтъква, че някои от повишените длъжностни лица както през 2004 г., така и през 2005 г. и през 2006 г., след влизане в сила на измененията на Правилника, са назначени от предишна степен А 7 на степен А*10/AD 10, докато други, сред които и ищецът, на степен А*9/AD 9. Ищецът се позовава на нарушение на принципите за равно третиране и за развитие в кариерата.

____________