Language of document :

Žaloba podaná 6. augusta 2007 - Dittert/Komisia

(vec F-82/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev o povýšení žalobcu do platovej triedy AD 9 a nie do platovej triedy AD 10, v rámci povyšovania v roku 2006, tak ako bolo potvrdené rozhodnutím tejto inštitúcie z 23. apríla 2007, ktorého predmetom je zamietnutie sťažnosti žalobcu č. R/132/07,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník v stálej službe Komisie, ktorý bol povýšený do pôvodnej platovej triedy A 7 s účinnosťou od 1. apríla 2002, bol povýšiteľný k 30. aprílu 2004 do platovej triedy A 6. Dňa 1. mája 2004 menovací orgán nahradil platovú triedu A 7 v personálnom spisovom materiáli žalobcu novou platovou triedou A*8, pričom uviedol ako dôvod tejto zmeny "reformu služobného postupu z 1. mája 2004". Následne bola platová trieda A*8 premenovaná na AD 8 s účinnosťou od 1. mája 2006.

Žalobca tvrdí, že ako úradníci povýšení v roku 2004, tak aj úradníci povýšení v roku 2005 alebo 2006 na základe pôvodnej platovej triedy A 7 po nadobudnutí účinnosti zmien služobného poriadku, jedni boli vymenovaní do platovej triedy A*10/AD 10, zatiaľ čo ďalší, medzi ktorými bol aj žalobca, boli vymenovaní do platovej triedy A*9/AD 9. Žalobca poukazuje na porušenie zásad rovnosti zaobchádzania a práva na služobný postup.

____________