Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2007 - Dittert mot kommissionen

(Mål F-82/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklaring av kommissionens beslut att befordra sökanden till lönegrad AD9, och inte till lönegrad AD 10 vilket bekräftats genom kommissionens beslut av den 23 april 2007 att avslå sökandens klagomål nr R/132/07, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tjänsteman vid kommissionen, som den 1 april 2002 befordrades till den tidigare lönegraden A 7, kunde per den 30 april 2004 befordras till lönegrad A 6. Den 1 maj 2004 bytte tillsättningsmyndigheten ut lönegrad A 7 i sökandens personakt mot lönegrad A*8 under hänvisning till de ändringar som gjorts genom "karriärreformen av den 1 maj 2004". Lönegrad A*8 bytte sedan, med verkan från och med den 1 maj 2006, namn till AD 8.

Sökanden har gjort gällande att såväl de tjänstemän som befordrats under år 2004 som de som befordrats under åren 2005 och 2006, från lönegrad A 7, har befordrats efter ändringen av tjänsteföreskrifterna, men vissa har placerats i lönegrad A*10/AD 10 medan andra, däribland sökanden, har placerats i lönegrad A*9/AD 9. Sökanden har åberopat åsidosättande av principen om likabehandling och av principen om rätten till karriärutveckling.

____________