Language of document :

Žaloba podaná 14. augusta 2007 - Zangerl-Posselt/Komisia

(vec F-83/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Nemecko) (v zastúpení: S. Paulmann, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie pre výberové konanie EPSO/AST/27/06 [asistenti/asistentky (AST1) s nemeckým jazykom] oznámené žalobkyni listom EPSO z 18. júna 2007 a potvrdené listom z 25. júla 2007, o jej nepripustení k praktickým a ústnym skúškam pre toto výberové konanie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Výberová komisia pre výberové konanie EPSO/AST/27/06 [asistenti/asistentky (AST1) s nemeckým jazykom pre činnosti sekretariátu] žalobkyňu nepripustila k praktickým a ústnym skúškam, pretože nemôže preukázať požadované ukončené vzdelanie (maturitu).

Žalobkyňa uvádza v prvom rade, že jej ukončené vzdelanie (ukončenie reálnej školy) zodpovedá požiadavkám bodu A.II.1 písm. ii) oznámenia o výberovom konaní. Klasifikácia ukončeného vzdelania sa podľa nej tak v Nemecku, ako aj na európskej úrovni vykonáva na základe International Standard Classification of Education z roku 1997 (ISCED), ktorú vypracovalo UNESCO, a táto terminológia bola prevzatá aj do oznámenia o výberovom konaní. Podľa toho patrí ukončení reálnej školy medzi ukončené sekundárne vzdelania (ISCED stupeň 2) a umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu (ISCED stupeň 4).

Okrem toho žalobkyňa vytýka nedostatočné a chybné odôvodnenie rozhodnutia žalovanej.

____________