Language of document :

Žaloba podaná dne 5. června 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-84/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 20. června 2005 zaslaná žalobcem ke dni 21. června 2005 likvidačnímu oddělení Společného systému nemocenského pojištění Evropského společenství;

zrušit, nakolik to bude nezbytné, rozpis náhrady výdajů ze dne 18. července 2005;

zrušit, nakolik to bude nezbytné, konkludentní rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 23. prosince 2005;

uložit žalované platbu ve prospěch žalobce z důvodu náhrady části zbývající do 100 % za lékařské výdaje, které vynaložil a o které požádal Společný systém ke dni 20. června 2005 nebo z důvodu náhrady škody vyplývající z protiprávního jednání žalované vůči žalobci, tedy úhradu rozdílu mezi tím, co již žalobci bylo uhrazeno z důvodu náhrady lékařských výdajů a 100 % lékařských výdajů, tzn. částky 89,56 eur nebo částky vyšší či nižší, kterou uzná Soud za spravedlivou;

uložit žalované platbu ve prospěch žalobce, a to úhradu úroků z prodlení ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací ode dne 21. června 2005 do dne skutečné úhrady nebo s kapitalizací a ve výši, které Soud uzná za spravedlivou, z částky 89,56 eur či z vyšší nebo nižší částky, kterou Soud uzná za spravedlivou, z důvodu úhrady části zbývající do 100 % za lékařské výdaje;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se na podporu svých argumentů dovolává tří následujících žalobních důvodů:

1) naprostého nedostatku odůvodnění, také naprostého nedostatku šetření, jelikož není pochopitelné, proč Společenství neuznalo žalobci náhradu lékařských výdajů ve výši 100 %, ale pouze částečnou. Mimoto je evidentní, že správa neprošetřila dle vlastní povinnosti žádost žalobce ze dne 20. června 2005 a nezohlednila všechny skutečnosti, které jí předložil;

2) porušení práva, neboť patologický stav žalobce je takové povahy, že mu ve smyslu článku 72 služebního řádu úředníků náleží právo na náhradu lékařských výdajů ve výši 100 %;

3) porušení povinnosti péče a řádné správy, neboť z celé záležitosti vyplývá, že žalovaná nebránila zájmy žalobce a vzhledem k řadě jednání a ke skutečnostem, které z důvodu vážné protiprávnosti a uplynutí značné doby, po kterou k nim došlo, představují porušení těchto povinností, přičemž povinnost řádné správy je krom toho upravena v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.

____________