Language of document :

Kanne 5.7.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-84/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

se päätös on kumottava, jolla hylättiin 20.6.2005 päivätty vaatimus, jonka kantaja lähetti 21.6.2005 Euroopan yhteisöjen yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksutoimistolle

18.7.2005 päivätty laskelma on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista

nimittävän viranomaisen implisiittinen päätös, jolla hylättiin kantajan 23.12.2005 tekemä valitus, on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena siitä ylimääräisestä summasta, jonka kantaja joutui maksamaan, jotta 100 prosenttia sairauskuluista tulisivat katetuiksi, ja jonka korvaamista kantaja vaati yhteiseltä sairausvakuutusjärjestelmältä 20.6.2005, tai korvauksena menetyksestä, joka kantajalle on aiheutunut vastaajan lainvastaisen toiminnan vuoksi, kantajalle sairauskulukorvauksina jo maksetun summan ja sairauskulujen kokonaiskustannuksia vastaavan summan välisen erotuksen, jonka suuruus on 89,65 euroa, tai minkä hyvänsä suuremman tai pienemmän summan, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 prosentin suuruista vuotuista viivästyskorkoa, joka lisätään vuosittain pääomaan, 21.6.2005 alkaen todelliseen maksupäivään asti, tai sen suuruista pääomaan lisättävää viivästyskorkoa, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen, tai sellaisesta alkamispäivästä alkaen, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen; viivästyskorko on laskettava 89,56 euron suuruisen summan perusteella tai minkä hyvänsä muun summan perusteella, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen ja tarpeellinen kattamaan 100 prosenttia sairauskuluista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vaatimustensa tueksi kantaja esittää kolme seuraavaa kanneperustetta:

1) perustelut puuttuvat täysin eikä asiassa toteutettu minkäänlaista tutkintaa, minkä vuoksi kantaja ei käsitä, minkä vuoksi yhteisö ei myöntänyt hänelle 100 prosentin suuruista korvausta sairauskuluista edes joidenkin sairauskulujen osalta. Lisäksi on selvää, että hallinto jätti tutkimatta asianmukaisella tavalla asian, joka liittyy kantajan 20.6.2005 esittämään vaatimukseen, tarvittaessa ottamalla huomioon kaikki kantajan sille toimittamat seikat

2) lakia on rikottu, koska kantajan sairaus on hänen mukaansa luonteeltaan sellainen, että hänellä on henkilöstösääntöjen 72 artiklan mukaisesti oikeus saada sairauskuluista korvaus 100 prosentin suuruisena

3) huolenpitovelvollisuutta ja hyvän hallinnon velvollisuutta on loukattu, koska kantajan mukaan asiasta käy ilmi, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, että vastaaja jätti ottamatta asianmukaisella tavalla huomioon kantajan intressit ja toteutti useita toisiinsa liittyviä toimenpiteitä ja tosiseikkoja, jotka vakavan lainvastaisuutensa vuoksi ja sen vuoksi, että ne toteutettiin huomattavan ajanjakson kuluessa, loukkasivat edellä mainittuja velvollisuuksia, joista jälkimmäisestä määrätään kaiken lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa

____________