Language of document :

Beroep ingesteld op 5 juni 2007 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-84/06)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het verzoek van 20 juni 2005 dat verzoeker op 21 juni 2005 heeft gezonden aan het afwikkelingsbureau van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Gemeenschap;

voor zover nodig, nietigverklaring van het vergoedingsformulier van 18 juli 2005;

voor zover nodig, nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag waarbij verzoekers klacht van 23 december 2005 is afgewezen;

veroordeling van verweerster tot betaling aan verzoeker, ter vergoeding van 100 % van de medische kosten waarvan hij het gemeenschappelijk stelsel op 20 juni 2005 vergoeding heeft gevraagd dan wel ter vergoeding van de schade die verzoeker door de onrechtmatige gedragingen van verweerster jegens hem heeft geleden, van het verschil tussen hetgeen verzoeker reeds als vergoeding van zijn medische kosten is betaald en 100 % van die medische kosten, dat wil zeggen het bedrag van 89,56 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht op een of beide gronden gerechtvaardigd acht;

veroordeling van verweerster tot betaling aan verzoeker van een vertragingsrente van 10 % per jaar, met jaarlijkse kapitalisatie vanaf 21 juni 2005 tot aan de dag van de daadwerkelijke betaling, dan wel het rentepercentage met kapitalisatie en de dies a quo die het Gerecht gerechtvaardigd acht, over het bedrag van 89,56 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd acht uit hoofde van vergoeding tot 100 % van de medische kosten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker de volgende drie middelen aan:

1)    volledig ontbreken van motivering, mede doordat helemaal geen onderzoek heeft plaatsgevonden, daar niet valt in te zien waarom de Gemeenschap verzoeker niet 100 % vergoeding van zijn ziektekosten heeft toegekend, maar slechts een gedeeltelijke vergoeding. Het is eveneens duidelijk dat de administratie het dossier betreffende verzoekers aanvraag van 20 juni 2005 niet naar behoren heeft onderzocht, zo nodig rekening houdend met alle gegevens die hij had verstrekt;

2)    schending van de regeling, aangezien verzoekers ziekte zodanig is dat hij in de zin van artikel 72 van het Ambtenarenstatuut recht heeft op 100 % vergoeding van zijn medische kosten;

3)    schending van de zorgplicht en van het beginsel van behoorlijk bestuur, gelet op het feit dat uit het hele voorval voortvloeit dat verweerster geen rekening heeft gehouden met verzoekers belangen en er sprake is van een reeks handelingen en daarmee verband houdende feiten die, door hun ernstige onrechtmatigheid en de aanzienlijk duur ervan, een schending vormen van die verplichtingen, waarvan de tweede overigens is opgenomen in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

____________