Language of document :

Talan väckt den 5 juni 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-84/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet om avslag på ansökan av den 20 juni 2005, vilken sökanden den 21 juni 2005 gav in till avräkningskontoret för Europeiska gemenskapens gemensamma sjukförsäkringssystem,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara sammanställningen över ersättning daterad den 18 juli 2005,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens tysta avslag på sökandens klagomål av den 23 december 2005,

förplikta svaranden att till sökanden utge - som tilläggsersättning motsvarande 100 procent av de sjukvårdskostnader som sökanden har haft och som han begärt ersättning för från det gemensamma sjukförsäkringssystemet den 20 juni 2005, eller som ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av svarandens rättsstridiga agerande - mellanskillnaden mellan det belopp som redan utbetalats till sökanden som ersättning för sjukvårdskostnaderna och det belopp som motsvarar 100 procent av sjukvårdskostnaderna, det vill säga 89,56 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen anser skäligt som tilläggsersättning och/eller skadestånd,

förplikta svaranden att till sökanden utge dröjsmålsränta med 10 procent per år, med en årlig kapitalisering från den 21 juni 2005 till dess betalning sker, eller med den kapitalisering och från den dag som personaldomstolen anser skälig, på beloppet 89,56 euro eller på det högre eller lägre belopp som personaldomstolen anser skäligt som tilläggsersättning motsvarande 100 procent av sjukvårdskostnaderna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan anför sökanden följande tre grunder:

1) Stora brister i motiveringen och bristfällig utredning, eftersom det inte går att förstå varför gemenskapen inte har tillerkänt sökanden ersättning för sjukvårdskostnaderna med 100 procent, om än bara i fråga om vissa av sjukvårdskostnaderna. Det är vidare uppenbart att administrationen inte på vederbörligt sätt har undersökt de handlingar som sökandens ansökan av den 20 juni 2005 avser, i syfte att beakta samtliga de uppgifter som sökanden hade lämnat.

2) Åsidosättande av lagstiftningen, eftersom sökandens sjukdomstillstånd är sådant att han, i enlighet med artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader med 100 procent.

3) Åsidosättande av omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed, med hänsyn till att det framgår av samtliga omständigheter i målet att svaranden underlåtit att ta vederbörlig hänsyn till sökandens intressen och vidtagit en rad därmed sammanhängande åtgärder som, på grund av att de på ett allvarligt sätt är rättstridiga och den betydande tid under vilka de har genomförts, utgör ett åsidosättande av ovannämnda principer, varav den sistnämnda för övrigt föreskrivs i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

____________