Language of document :

Sag anlagt den 17. august 2007 - Islamaj mod Kommissionen

(Sag F-84/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 2 i Kommissionens afgørelse vedrørende proceduren for forfremmelse af tjenestemænd, der er aflønnet over forskningsbevillingerne i det generelle budget (såvel i dens affattelse af 16.6.2004 som i affattelsen af 20.7.2005), er retsstridig.

Kommissionens afgørelse om at slette de 38,5 forfremmelsespoints, som sagsøgeren har optjent som midlertidigt ansat, annulleres.

Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 5 i forfremmelsesåret 2006 samt, om fornødent, afslaget på sagsøgerens appel til forfremmelsesudvalget med henblik på genskabelse af sagsøgerens optjente forfremmelsespoints, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der tiltrådte tjenesten ved Kommissionen den 1. maj 2000 som midlertidigt ansat ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra (Italien), blev udnævnt til tjenestemand ved samme center med virkning fra den 16. april 2004. Den 1. maj 2005 blev han overflyttet til Generaldirektoratet for Handel. Ved skrivelse af 16. juni 2006 fik han meddelelse om, at de forfremmelsespoints, han havde optjent som midlertidigt ansat, var blevet slettet i overensstemmelse med den første anfægtede afgørelse, idet han var blevet overflyttet til en stilling, der henhører under driftsbevillingerne i det almindelige budget, før udløbet af en frist på to år regnet fra hans ansættelse som tjenestemand på prøve i en stilling, der henhører under forskningsbevillingerne i nævnte budget.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort anbringender gældende, der i det væsentlige svarer til de anbringender, der er gjort gældende i sag F-33/07 1.

____________

1 - EUT C 129 af 9.6.2007, s. 26.