Language of document :

17. augustil 2007 esitatud hagi - Islamaj versus komisjon

(Kohtuasi F-84/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada ebaseaduslikuks komisjoni otsuse, mis puudutab nende ametnike edutamist, kellele makstakse töötasu üldeelarve "Uurimise" vahenditest (nii 16. juuni 2004. aasta kui 20. juuli 2005. aasta versioon) artikkel 2

tühistada komisjoni otsus, millega tühistati hageja 38,5 punkti, mis ta oli kogunud ajutise teenistujana;

tühistada komisjoni otsus, millega hageja jäeti 2006. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AST 5, vajadusel samuti otsus, millega jäeti rahuldamata tema apellatsioonkaebus edutamiskomiteele punktide ennistamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, asudes 1. mail 2000 komisjoni teenistusse ajutise teenistujana, kuuludes uurimise ühiskeskusesse, Ispra (Itaalia), nimetati 16. aprillil 2004 sama keskuse ametnikuks. 16. aprillil 2005 viidi ta üle "Kaubanduse" peadirektoraati. 16. aprilli 2006. aasta kirjaga teatati talle, et esimese vaidlustatud otsusega tühistatakse punktid, mis ta kogus ajutise teenistujana, kuna ta asus ametikohale, mis liigitub üldeelarve osasse "Tegevused", varem kui kahe aasta möödudes tema töölevõtmisest katseajal oleva ametnikuna ametikohal, mis liigitub eelarve "Uurimise" osasse.

Oma hagi toetuseks esitab hageja väited, mis on väga sarnased väidetega, mis esitati kohtuasjas F-33/071.

____________

1 - ELT C, 9.6.2007, lk 26.