Language of document :

Beroep ingesteld op 17 augustus 2007 - Islamaj / Commissie

(Zaak F-84/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Agim Islamaj (Grimbergen, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van artikel 2 van het besluit van de Commissie betreffende de procedure voor bevordering van ambtenaren wier bezoldiging ten laste komt van het krediet "Onderzoek" van de algemene begroting (zowel in de versie van 16 juni 2004 als in die van 20 juli 2005);

nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de 38,5 punten die verzoeker als tijdelijk functionaris had verzameld, in te trekken;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AST 5 te bevorderen alsmede, voor zover nodig, het besluit om geen gevolg te geven aan zijn beroep op het Bevorderingscomité teneinde zijn reeds verzamelde punten te herkrijgen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die op 1 mei 2000 als bij het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra (Italië) tewerkgesteld tijdelijk functionaris in dienst van de Commissie is getreden, is met ingang van 16 april 2004 bij dat centrum als ambtenaar aangesteld. Op 16 april 2005 is hij overgeplaatst naar het DG "Trade". Bij brief van 16 juni 2006 werd hem meegedeeld dat de punten die hij als tijdelijk functionaris had verzameld op grond van het eerste bestreden besluit werden ingetrokken, aangezien hij was overgeplaatst naar een ambt dat onder het huishoudelijk deel van de algemene begroting valt, en wel voor het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf zijn aanwerving als ambtenaar op proef in een ambt dat onder het onderzoeksdeel van die begroting valt.

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker middelen aan die in grote mate overeenstemmen met die welke in zaak F-33/071 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 129 van 9.6.2007, blz. 26.