Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2007 r. - Islamaj przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 2 decyzji Komisji dotyczącej postępowania w sprawie awansu urzędników wynagradzanych z pozycji budżetu ogólnego "Badania" (tak w wersji z dnia 16 czerwca 2004 r., jak również w wersji z dnia 20 lipca 2005 r.);

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o anulowaniu 38,5 punktów dla celów awansu z dorobku punktowego skarżącego, które skarżący uzbierał w okresie wykonywania pracy w charakterze członka personelu tymczasowego;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 5 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r., jak również, o ile istnieje taka potrzeba, decyzji o oddaleniu jego odwołania do komitetu ds. awansu, mającego na celu ponowne ustalenie jego dorobku punktowego;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, zatrudniony przez Komisję w dniu 1 maja 2000 r. w charakterze członka personelu tymczasowego we Wspólnym Centrum Badawczym w Isprze (Włochy), został powołany na urzędnika w tymże centrum ze skutkiem od dnia 16 kwietnia 2004 r. W dniu 16 kwietnia 2005 r. skarżący został przeniesiony do Dyrekcji Generalnej "Handel". Pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. skarżący został poinformowany, że punkty dla celów awansu, które uzbierał w okresie zatrudnienia w charakterze członka personelu tymczasowego, zostały anulowane na podstawie pierwszej zaskarżonej decyzji, ponieważ został przeniesiony na stanowisko finansowane z pozycji budżetu ogólnego "Eksploatacja" przed upływem okresu dwóch lat liczonego od momentu powołania go na urzędnika w okresie próbnym na stanowisko finansowane z pozycji "Badania" tego budżetu

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi zarzuty bardzo podobne do zarzutów podniesionych w sprawie F-33/071.

____________

1 - Dz. U. C 129 z 9.6.2007 r., str.26.