Language of document :

Žaloba podaná 17. augusta 2007 - Islamaj/Komisia

(vec F-84/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť nezákonnosť článku 2 rozhodnutia Komisie týkajúceho sa povyšovania úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov "Výskum" všeobecného rozpočtu (v znení zo 16. júna 2004, ako aj z 20. júla 2005),

zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa vylučuje 38,5 bodov z bodového koša žalobcu, ktoré nazbieral ako dočasný zamestnanec,

zrušiť rozhodnutie Komisie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 5 v rámci povyšovania za rok 2006, ako aj, pokiaľ to bude potrebné, zamietnuť jeho odvolanie adresované Výboru pre povyšovanie zamestnancov na účely obnovenia bodového koša,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý nastúpil do funkcie na Komisii 1. mája 2000 ako dočasný zamestnanec pridelený Spoločnému výskumnému pracovisku Európskej Komisie v Ispre (Taliansko), bol menovaný ako úradník pracujúci pre toto centrum od 16. apríla 2004. Dňa 16. apríla 2005 bol preradený na generálne riaditeľstvo (GR) "obchodov". Listom zo 16. júna 2006 bol informovaný, že body, ktoré získal ako dočasný zamestnanec, boli zrušené na základe uplatnenia prvého napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom využil možnosť mobility na predmetnom mieste patriacom do časti "Fungovanie" všeobecného rozpočtu pred uplynutím lehoty dvoch rokov od jeho zamestnania ako úradníka stážistu na mieste patriacom do časti "Výskum" tohto rozpočtu.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza podobné dôvody ako tie uvedené v rámci veci F-33/071.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 9.6.2007, s. 26.