Language of document :

Talan väckt den 17 augusti 2007 - Islamaj mot kommissionen

(Mål F-84/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara artikel 2 i kommissionens beslut om befordringsförfarandet för tjänstemän som avlönas genom anslag för forskning i den allmänna budgeten (i både versionen av den 16 juni 2004 och i versionen av den 20 juli 2005) lagstridig,

ogiltigförklara kommissionens beslut att dra in de 38,5 ackumulerade poäng som sökanden erhållit i egenskap av tillfälligt anställd,

ogiltigförklara kommissionens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 5 under befordringsomgången år 2006 liksom, i den mån så är nödvändigt, kommissionens beslut att avvisa sökandens överklagande till befordringskommittén avseende återställelse av hans ackumulerade poäng, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden tillträdde en tjänst på kommissionen som tillfälligt anställd vid Gemensamma forskningscentret i Ispra (Italien) den 1 maj 2000. Han tillsattes som tjänsteman vid detta forskningscenter från och med den 16 april 2004. Den 16 april 2005 förflyttades han till GD "Trade". Sökanden upplystes genom skrivelse av den 16 juni 2006 om att de poäng han erhållit som tillfälligt anställd hade dragits in i enlighet med det första angripna beslutet, eftersom han hade lämnat en tjänst som omfattas av delen administration i den allmänna budgeten före utgången av en tid av två år efter det att han rekryterats som provanställd till en tjänst som omfattas av delen forskning i den ovannämnda budgeten.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat grunder som är mycket lika de som åberopats i samband med mål F-33/071.

____________

1 - EUT C 129, s. 26.