Language of document : ECLI:EU:F:2007:64

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

29 maart 2007 (*)

„Doorhaling”

In zaak F‑124/06,

betreffende een beroep krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA,

B. Molina Solano, tijdelijke functionaris van de Europese Politiedienst, wonende te Rijswijk (Nederland), vertegenwoordigd door D. C. Coppen, advocaat,

verzoekster,

tegen

Europese Politiedienst (Europol), vertegenwoordigd door N. Urban en D. Neumann als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Den Haag,

verweerder,

geeft

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT,

de navolgende

Beschikking

1        Bij op 13 maart 2007 ter griffie van het Gerecht ingekomen brief heeft verzoekster het Gerecht overeenkomstig artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, dat krachtens artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) op het Gerecht van overeenkomstige toepassing is tot de inwerkingtreding van het Reglement voor de procesvoering van dit laatste, meegedeeld dat zij afstand deed van haar beroep.

2        Bij op 21 maart 2007 ter griffie van het Gerecht ingekomen brief heeft verweerder het Gerecht meegedeeld dat hij geen opmerkingen over verzoeksters afstand had. Hij heeft niet geconcludeerd ten aanzien van de kosten.

3        Bijgevolg dient deze zaak overeenkomstig artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg te worden doorgehaald in het register van het Gerecht.

4        Krachtens de artikelen 99 en 87, lid 5, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg draagt elke partij haar eigen kosten in geval van afstand van instantie en bij gebreke van een conclusie ten aanzien van de proceskosten.

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT

beschikt:

1)      Zaak F‑124/06, Molina Solano/Europol, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht.

2)      Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Luxemburg, 29 maart 2007.

De griffier

 

       De president van de Tweede kamer

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Procestaal: Nederlands.